لوله  چدن نشکن با اتصال تایتون

لوله چدن نشکن با اتصال تایتون

لوله  چدن نشکن با اتصال مقاوم در برابر لرزه-R.J.Pipe

لوله چدن نشکن با اتصال مقاوم در برابر لرزه-R.J.Pipe

لوله چدن نشکن با اتصال مقاوم در برابر لرزه-Q.R.Flex

لوله چدن نشکن با اتصال مقاوم در برابر لرزه-Q.R.Flex

لوله چدن نشکن جداره نازک-L.Pipe

لوله چدن نشکن جداره نازک-L.Pipe

لوله چدن نشکن پادل دار-فلنجی

لوله چدن نشکن پادل دار-فلنجی

لوله فاضلابی

لوله فاضلابی