شیر ویفری(پروانه ای)

شیر ویفری(پروانه ای)

شیر کشویی

شیر کشویی