نیمکت پارکی

نیمکت پارکی

در راستای تنوع در محصولات مبلمان شهری و با توجه به زیرساخت های موجود، شرکت هامون نایزه اقدام به طراحی و تولید نیمکت پارکی نیز نموده است.