مأموریت اصلی مجموعه هامون نایزه، تأمین لوله و اتصالات داکتیل و قطعات مرتبط با آن بعنوان محصولاتی استراتژیک برای پروژه های آبرسانی در بازار داخلی وکشورهای این منطقه است که از کم آبی و خشکسالی های مزمن رنج می برند. شرکت دارای دانش تولید جهانی این محصولات بوده و بر خوردار از ساختاری چابک در زمینه نیروهای مهندسی و کارشناسی می باشد.اینجانب عمیقاً بر این باورم که جهت بهره برداری بهتر از فرصتهای موجود در بازار، می توان با بهره گیری از توانمندیهای مهندسی و ساختاری یاد شده، پتانسیلهای مدیریتی و کارشناسی مجموعه را بر محور راهبردهای زیر متمرکز نمود.

– تقویت و توسعه سیستم بازاریابی

– تنوع بخشیدن به محصول و مشتری

–  توسعه کسب و کار به سایر کشورها

– کاهش هزینه و افزایش رقابت پذیری

تفکری که تحقیقاً سبب ادامه بهبود روند شرکت، رشد شاخص های کلیدی آن و تأمین رضایت مشتریان و کلیه ذی نفعان شرکت خواهد گردید.

محمود شریعتی نیاسر

مدیرعامل