گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 -2008

طرح استقرار سیستم مدیریت کیفیت، از ابتدای سال 1388 عملیاتی و پس از طی مراحل لازم مانند مستند سازی، بهبود فعالیت ها و فرآیندهای کاری، بازرسی و غیره نهایی گردید.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 هم اکنون در بسیاری از مراکز تولیدی و غیر تولیدی مهم جهان به عنوان الگوی اثر بخش، برای فعالیت ها به شمار می رود.

گواهینامه ایمنی

سیستم مدیریت ایمنی OHSAS 18001: 2007  در سال 1389 از طریق شناسایی فرایندها و تدوین اهداف و گردش کار در شرکت هامون نایزه عملیاتی شده و گواهینامه های مربوط به آن از شرکت های IQNet و DQS اخذ گردیده است.

گواهینامه بهداشتی

از آنجا که محصول تولیدی شرکت هامون نایزه در انتقال آب نوشیدنی و شرب کاربرد دارد، گواهینامه بهداشتی طبق استاندارد BS 6920 از شرکت های معتبری همچون SIRIM QAS اخذ گردیده است.

گواهینامه رسیدگی به شکایت مشتری

شرکت هامون نایزه در جهت افزایش رضایت مشتری از طریق ایجاد محیطی مشتری محور و آماده برای دریافت بازخورد از مشتریان که دربرگیرنده شکایات آنان نیز می باشد، به بررسی و حل آنان اقدام نموده و برای بهبود محصول و خدمت به مشتری اقدام به کسب و استقرار استاندارد ISO10002: 2005 نموده است.

گواهینامه انطباق کیفیت جهانی

شرکت هامون نایزه، در اواخر سال 1392 گواهینامه GC-Mark رااز شرکت DQS  آلمان اخذ نمود.این گواهی مبین انطباق عملکردهای سیستمی شرکت  در حوزه های رضایت مشتریان ، کیفیت محصولات،ایمنی وبهداشت میباشد. نشان انطباق جهانی «کلید موفقیت بهتر بودن از دیگران »

را سرلوحه کار خویش قرار داده است.

گواهینامه بین المللی نشان رهبری درجه B

اخذ گواهینامه بین المللی نشان رهبری درجه B  از آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا(European HRM Academy)  که بعنوان یک نهاد علمی و بین المللی، متولی توسعه رویکرد “رهبری منابع انسانی” درسازمان های  بزرگ و چند ملیتی است و تجربیات موفق آنان را در سطح جهانی برای یادگیری گردآوری و تسهیم می نماید نشان از توجه خاص به منابع انسانی  در شرکت هامون نایزه دارد .

گواهینامه 9001

متن آزمایشی

گواهینامه 9001

متن آزمایشی

گواهینامه 10002

متن آزمایشی

گواهینامه 10004

متن آزمایشی

گواهینامه 14001

متن آزمایشی

گواهینامه 14001-UM

متن آزمایشی

گواهینامه certificate cement

متن آزمایشی

گواهینامه DVGW

متن آزمایشی

گواهینامه 2-DVGW

متن آزمایشی

گواهینامه Exploitation

متن آزمایشی

گواهینامه Food-grade

متن آزمایشی

گواهینامه GC Mark

متن آزمایشی

گواهینامه HYG Certificate for Cement Mortar Lining of Ductile Iron Pipes

متن آزمایشی

گواهینامه Incorporation

متن آزمایشی

گواهینامه Integrate

متن آزمایشی

گواهینامه OHSAS-2001

متن آزمایشی

گواهینامه OHSAS-18001

متن آزمایشی

گواهینامه Sirim

متن آزمایشی

گواهینامه استاندارد تشویقی

متن آزمایشی

گواهینامه گواهی لوله های مقاوم در برابر زلزله

متن آزمایشی