گواهینامه های محصول

ISO2531
HANYCO_DVGW Certificate for DI Fittings
EN545-EN598
ISO2531
HANYCO_MPA Accredited Certificate of Conformity
HANYCO_DVGW Certificate for DI Pipes
رنگ بهداشتی اپوکسی-1
پروانه استاندارد 97 برای INSO3732
گواهینامه
لوله های جداره نازک
گواهینامه بهداشتی سیمان از موسسه DVGW-1
گواهینامه بهداشتی رنگ بیتومن از موسسه DVGW-1
گواهینامه EN5475-EN545-598
گواهینامه ISO 2531
لوله های جداره نازک INSO-21376 
گواهینامه بهداشتی سیمان موسسه DVGW  
گواهینامه بهداشتی رنگ بیتومن موسسه DVGW  
استاندارد INSO3732 
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 -2008
گواهینامه ایمنی
گواهینامه بهداشتی
گواهینامه رسیدگی به شکایت مشتری
گواهینامه انطباق کیفیت جهانی
گواهینامه بین المللی نشان رهبری درجه B
گواهینامه 9001
گواهینامه 9001
گواهینامه 10002
گواهینامه 10004
گواهینامه 14001
گواهینامه 14001-UM
گواهینامه certificate cement
گواهینامه DVGW
گواهینامه 2-DVGW
گواهینامه Exploitation
گواهینامه Food-grade
گواهینامه GC Mark
گواهینامه HYG Certificate for Cement Mortar Lining of Ductile Iron Pipes
گواهینامه Incorporation
گواهینامه Integrate
گواهینامه OHSAS-2001
گواهینامه OHSAS-18001
گواهینامه Sirim
گواهینامه استاندارد تشویقی
گواهینامه گواهی لوله های مقاوم در برابر زلزله