هیات مدیره

محمود شریعتی نیاسر
عضو هیئت مدیره
سید محمد رضا آل احمد
نایب رئیس هیئت مدیره
نصرالله محمد حسین فلاح
رئیس هیئت مدیره
رضا دانش فهیم
عضو هیئت مدیره
مهدی کباری
عضو هیئت مدیره

مدیران شرکت

مهدی توکلی
مدیر فروش و بازاریابی
مجید حسینی
مدیر کارخانه
مجید تکیان
مدیر عامل
مجید صفری
مدیر نوآوری و توسعه محصول
محمد اکبری
مدیر بازرگانی داخلی
احمد رسول خمینی
مدیر بازرگانی خارجی
بهزاد نویدان
مدیر منابع انسانی
ناصر شفایی
مدیر مالی و اقتصادی
امید بهروزیان
مدیر فروش صادراتی