هیات مدیره

محمود شریعتی نیاسر
عضو هیئت مدیره
سید محمد رضا آل احمد
نایب رئیس هیئت مدیره
نصرالله محمد حسین فلاح
رئیس هیئت مدیره
مجید تکیان
عضو هیات مدیره و مدیرعامل
مهدی کباری
عضو هیئت مدیره

مدیران شرکت

احمدرضا رسول خمینی
مدیر بازرگانی خارجی
مجید حسینی
مدیر کارخانه
مهدی توکلی
مدیر فروش و بازاریابی
مرتضی جوشقانی
مدیر منابع انسانی
محمد اکبری
مدیر خرید
مجید صفری
مدیر نوآوری و توسعه محصول
بهزاد نویدان
مدیر اداری
یدالله عظیمی نسب
مدیر مالی و اقتصادی
محمد حمصی
مدیر توسعه و پایش سیستم ها
حامد اسماعیلی
مدیر فنی